ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(35; - 15;0; - 153;25; - 17 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO