ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(72; - 14; - 11;5; - 7; - 4; - 13 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO