ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(42; - 25; - 27;4;0; - 9 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO