ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(26; - 28;48; - 72;0;42 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO