ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(42; - 26;15; - 6;0;25; - 24\) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO