ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(63; - 36;35;73; - 35; - 53 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO