ADMICRO

Put the verbs in brackets in the present simple tense or present continuous tense.

You (have) __________dinner with Mr. Bean tonight?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO