ADMICRO

Choose the best option to complete the sentence  

My friends always don’t do their homework. They’re……………

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO