ADMICRO

Choose the best option to complete the sentence  

Most of us like…………to the sea in the summer.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO