ADMICRO

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK