ADMICRO

Kết quả của phép tính \(\frac{{\sqrt {49} }}{6} \cdot \frac{{ - 12}}{{\sqrt {{{( - 7)}^4}} }} - \frac{1}{2} \cdot \left( { - \frac{5}{3}} \right) - \sqrt {{{\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)}^2}} \frac{{\sqrt {{{( - 6)}^2}} }}{7} \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO