ADMICRO

Kết quả của phép tính \(4,2 - \sqrt9\) bằng bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO