ADMICRO

Complete each of the following sentences with comparatives or superlatives.

I think Ben is (bad) ___________ than Peter at swimming.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO