ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

You should put rubbish in the recycling ___________.

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK