ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence

Lan: How about having dinner at the Green Garden Restaurant?

       Hoa: ………………………………

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK