ADMICRO

Trong   không   gian   với   hệ   tọa   độ   Oxyz ,   tìm   tất   cả   các   giá   trị   m    để   
phương   trình \(x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2 y - 4z + m = 0\)là phương trình của một mặt cầu

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO