ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{13}}{{20}} + \left( {\frac{3}{5} + x} \right) = \frac{5}{6}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO