ADMICRO

Thực hiện phép tính \(7\frac{1}{3} \cdot 2\frac{1}{4} - 7\frac{1}{3} \cdot 1\frac{1}{4} - \frac{3}{2}\) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO