ADMICRO

Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất  biết x⋮45; x⋮110 và x⋮75.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO