ADMICRO

Tìm giá trị của x và y sao cho

\({\left( {x - 3} \right)^2} + \sqrt {y - 2}  = 0\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO