ADMICRO

Nếu \(\sqrt{x}=2\) thì \(x^{2}\) bằng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO