Thousands of factory workers are attending evening classes in an attempt to______themselves. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án