ADMICRO

I hope the _______can repair our car quickly.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO