ADMICRO

Give the correct form of the words in capital to complete the sentences.

Lan speaks English ……………………………………………………………… than me. WELL

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO