ADMICRO

Giá trị nào sau đây là kết quả của phép tính \(8,75 - [ ( - 2,76) + 6,5 - \frac{7}{2} + ( + 5,5 )] \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO