ADMICRO

Find out one mistake in each sentence, then correct it

I like watching TV. There are a good film on TV tonight.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO