ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence: 

Can I borrow your fishing rob, Minh?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO