ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences.There are ________ rivers and lakes in my country.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO