ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO