ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence

 What is your favorite food? ~……………………..

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO