ADMICRO

Cho biết x, y ⋲ Z. Nếu (5x + 46y) ⋮ 16 thì x + 6y chia hết cho:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK