ADMICRO

 Mặt cầu\( ( S ) : ( x -1)^2 + ( y + 2)^2 + z^2 = 9\) có tâm  I ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO