Nhà quản trị cấp cao có nhiệm vụ đề ra chiến lược đồng thời triển khai các mục tiêu chiến lược đó?

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài