Trắc nghiệm Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của XH GDCD Lớp 10