ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{5}{7}:x - \frac{2}{5} = \frac{1}{3}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO