ADMICRO

Kiểu gen nào dưới đây là kiểu gen dị hợp?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK