ADMICRO

Find the mistake: 

I’m not often travel by air because the cost of flying is very high.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO