ADMICRO

Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Chủ đề: ADN và Gen
Bài: ADN
ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO