ADMICRO

Điểm x trong hình sau đây biểu diễn số nguyên nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO