Đâu không phải là ý nghĩa tích cực của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án