ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences.

A: “How are you?”

B:“………………”

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO