ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentence: How are you? ……….. ‘re good.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO