ADMICRO

Choose the correct answer to complete each of the following sentences.

Quang is a good badminton player . I cannot _______him.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK