ADMICRO

Choose the correct answer A, B, c, or D to finish the sentences.

Eiffel Tower is the most ____________ landmark in the world.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO