ADMICRO

Choose the best word or phrase to complete the following sentences. 

This book doesn’t belong to me. It’s ……………..

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO