ADMICRO

Choose the best word or phrase to complete the following sentences. 

I often ……………..in winter.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK