ADMICRO

Choose the best option to complete the sentence  

My sister …….. a new language every year.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO