ADMICRO

Choose the best option (A, B, c or D) to complete these sentences.

Where are you, Hai? - I’m downstairs. I ..................... to music.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO