ADMICRO

Choose the best option (A, B, c or D) to complete these sentences.

We might ………….. smart phones surfed the Internet.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO