ADMICRO

Choose the best answer to complete the senten. There.................two rooms in my house.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO